2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine(2'-F dA,CAS 64183-27-3)

Name: 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine(2'-F dA)
CAS 64183-27-3
Structure  
Chemical Formulas: C10H12FN5O3
MW: 269.23
EINECS: 814-045-6
Appearance: white to off-white powder
Purity: 98%(HPLC)